Lovgivningen omkring PCB er ikke ganske tydelig. Men følgende regler gælder i forbindelse med håndtering og sanering af PCB:

 • PCB regnes som farligt affald. For farligt affald gælder, at det skal udsorteres fra andet affald og bortskaffes til specialbehandling.
 • Bygherren har ansvar for at sikre, at farligt affald bortskaffes korrekt.
 • Kommunen anviser, hvordan affald med PCB skal bortskaffes.
 • Arbejde med farligt affald klassificeres som farligt arbejde. Her gælder særlige arbejdsmiljøregler.
 • Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at de ansatte i forbindelse med arbejdet ikke udsættes for sundhedsfare. Arbejdsgiveren har bl.a. pligt til at stille egnede værnemidler til rådighed for de ansatte.
 • Bygherren har pligt til at oplyse entreprenøren om de særlige risici, der er forbundet med udførelsen af arbejdet.
 • Rådgivende og projekterende ansvarlige skal sikre, at særlige risici vurderes og om muligt reduceres.
 • Rådgivende og projekterende ansvarlige skal sikre, at oplysninger om særlige risici beskrives og indarbejdes i projektmaterialet.
 • Arbejdsgiveren har pligt at sikre, at de ansatte er instrueret om arbejdets korrekte udførelse

PCB minder på mange måder om asbest, og derfor anbefales det i vid udstrækning at følge de samme retningslinjer for bygge- og renoveringsprojekter, som er gældende for asbest.

Arbejdstilsynets fastsatte grænseværdi for PCB i luft er 10.000 ng/m3 (0,01 mg/m3), jf. At-vejledning for stoffer og materialer – C.0.1. Denne grænseværdi er således den gældende for PCB i luften på arbejdspladser. Ved PCB-saneringsarbejde er dette således den grænseværdi, der kræves overholdt.

Sundhedsstyrelsen har opsat følgende vejledende grænseværdier for PCB i indeluft:

 • Mere end 3.000 ng PCB/m3 luft indebærer, at der skal gribes ind uden unødig forsinkelse
 • 300-3000 ng PCB/m3 luft indebærer, at der på længere sigt skal gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m3

Hvis du har mistanke om PCB-holdige materialer i din ejendom, vil det altid være det klogeste at kontakte professionel hjælp.

IKAS Isolering står klar til at hjælpe dig med PCB analyse og PCB sanering. Ring i dag.